Log Horizon PUP Japanese

LH/SP02-09 Kanami, Pugilist
Sold

LH/SP02-09 Kanami, Pugilist

Regular price $5.99

Unavailable
LH/SP02-08 Gamer's Pride

LH/SP02-08 Gamer's Pride

Regular price $1.99

Qty:3
LH/SP02-07 "Full Raid" Shiroe

LH/SP02-07 "Full Raid" Shiroe

Regular price $1.99

Qty:3
LH/SP02-06 William Massachusetts

LH/SP02-06 William Massachusetts

Regular price $1.99

Qty:3
LH/SP02-05 "Dual Wielding" Nyanta

LH/SP02-05 "Dual Wielding" Nyanta

Regular price $1.99

Qty:3
LH/SP02-04 Minori, Shiroe's Pupil

LH/SP02-04 Minori, Shiroe's Pupil

Regular price $1.99

Qty:2
LH/SP02-03 "Shadow Lurk" Akatsuki

LH/SP02-03 "Shadow Lurk" Akatsuki

Regular price $0.99

Qty:2
LH/SP02-02 Tetra, Bishoujo Idol?
Sold

LH/SP02-02 Tetra, Bishoujo Idol?

Regular price $0.99

Unavailable
LH/SP02-01 Isuzu, Poem She Wants to Recite
Sold

LH/SP02-01 Isuzu, Poem She Wants to Recite

Regular price $0.99

Unavailable